Önsegítő csoport működése

Mi is egy önsegítő csoport legfőbb üzenete? Az, hogy egy kilátástalannak tűnő helyzetben is VAN segítség. Az önsegítő csoportokban tapasztalják meg sokan először mélyen az életükben, hogy elfogadottak akkor, amikor a környezetükben már senki sem fogadja el őket. Itt kerülhetnek felismerésre azok a belső, az átélt sérelmeket feldolgozni segítő érzések:, mint hogy „nem vagyok egyedül. Másnak is vannak hasonló problémái.”

A csoport támogató funkciót tölt be, megteremti annak lehetőségét, hogy a résztvevő a történtekről, életéről, helyzetéről olyan csoporttársaknak beszéljen, akiknél hasonló válság következett be.  A csoport ily módon támogatást, információt és képviselet is nyújt egyben. A társas kölcsönhatás, a döntéshozatali folyamatban való részvétel, az érzések, gondolatok és tapasztalatok kifejezése révén a csoport tagjainak autonómiája, önbecsülése, önbizalma és érzelmi stabilitása fejlődik.

 

Mediátor képzés

Mediátor képzés (S-05-021/2013) a fedél nélküliekkel közvetlen kapcsolatba kerülő 20 fő számára, a konfliktusok sikeres, eredményesebb megoldása érdekében.

A mediáció egy egyedülálló módszer, amelyben a konfliktus a fenyegető rosszból nyitott lehetőséggé válik. Egy folyamat, amelynek során a független és pártatlan mediátor igyekszik feltárni és megérteni a felek pozícióját, motivációit, érzelmi szükségleteit, és egy olyan úton viszi végig a vitában álló feleket, amelynek végén nincs vesztes, csak nyertes. A mediátor mindezt úgy teszi, hogy közben nem dönt, nem ad tanácsot, nem ítélkezik, hanem támogatja a feleket saját útjukon, a nekik legmegfelelőbb döntés meghozatalában.

A képzés során érintett témák és fejlesztendő kompetenciák:

 • konfliktuselméleti alapismeretek és mediátori készségek,
 • tárgyalási alapismeretek és készségek,
 • közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,
 • folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,
 • mediációs kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,

a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.

 

Dráma csoport létrehozása

A csoport működtetésének célja a hajléktalanná vált emberek motivációjának, önbizalmának növelése, a játék örömének megtapasztalása által. Ez a munkaforma segít a felgyülemlett feszültségek alkotó energiává konvertálásában is. Miközben játszanak kinyílhat a képzelőerejük, megnőhet az önbizalmuk, és ez által többé válhatnak. Olyan embereknek, akiknek a verbális kifejezőeszközei visszafejlődtek az utcai életben, újra megtanulhatják megfogalmazni önmagukat. A begyakorolt darabból bemutatót szervezünk a lakossági fórumok, műhelymunkák alkalmain.

 

Pszicho-szociális felkészítés

A projekt céljaival összhangban a célcsoport tagjainak a testi és mentális állapot folyamatos fejlesztését szem előtt tartva elsősorban a munkavégzésre és/vagy képzésre való alkalmasságot és motiváltságot kell elérniük egy alap 250 órás pszicho-szociális felkészítő tréningen. A szakmai tudás elsajátítása, ill. munkába állás – lakhatási támogatás biztosítása mellett – csak ezután következhet.

MOZAIK 250 órás (50nap) akkreditált ( E-000841/2014/D001)  pszicho-szociális felkészítés valamennyi projektrésztvevő számára, csoportos szociális munka keretében melynek tartalmi elemei a következők:

 • kulcskompetenciák fejlesztése 50 órában (írás, olvasásfejlesztés, funkcionális analfabetizmus csökkentése, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, aktív állampolgárság, az információk kezelésének képessége, alkalmazkodás/szabálykövetés)
 • felkészítés a munkavállalásra, munkaerőpiaci csoportos felkészítés 50 órában (munkaszerződés megkötésének, munkába állás, munkahelyi beilleszkedés és munkában maradás segítése)
 • tanulási- és munkamotiváció erősítését célzó felkészítés 50 órában
 • önálló lakhatásra történő felkészítés 50 órában (háztartástan, életvezetés, pénzgazdálkodás, adósságkezelés)
 • alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása közösségi, csoportos szociális munka keretében 50 órában

 

Lakhatási programelem

A projektbe bevont közterületen tartósan élő elsődleges célcsoport-tagok közül 30 főnek, egyéni /alternatív/ ”Elsőként Lakhatás” típusú lakhatási lehetőségek támogatása 20 hónapon keresztül.

A konstrukció kiírása értelmében a lakhatási programelemhez kapcsolódik a szakmai-műszaki elvárás, ami jelen esetben a célcsoport által teljesített „vendégéjszakát”, azaz külső lakhatásban, albérletben töltött éjszakát jelent. Kitűzött célunk 9000 vendégéjszaka dokumentált teljesítése.

 

Pályára segítő akkreditált képzés

A pályára segítő képzés célja a résztvevők munkaerő piaci reintegrációja, hogy képessé váljanak újrakezdeni elakadt munkavégzésüket, és ne csak megszerezzék az új munkahelyet, hanem képesek legyenek annak megtartására is. Ennek érdekében segítünk megtalálni a résztvevők belső értékeit és erőforrásait, valamint a számukra elérhető munkaerő piaci lehetőségeket. A lehetőségek megismerése mellett a képzés másik fő célkitűzése az alkoholproblémák kezelése, valamint a saját érzések, indulatok szabályozása, feszültségeik, konfliktusaik adekvátabb kezelése. A képzés eredményeként a résztvevők 15 %-a talál állást, és a megszerzett állás megtartására képessé válik.

 

Krízisügyelet

A projekt az egyesület diszpécservonalát felhasználva, 24 órás telefonos ügyeletet biztosít a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása céljából.

Előnye: meghallgatás, ventilláció

A 24 órás telefonos diszpécserszolgálat segítségével a PROCASA projekt elérhetősége folyamatosan biztosítható. Munkaidőben és munkaidőn kívül (este és hétvégén) a a rászoruló személyek telefonon kaphatnak a helyzetnek megfelelő tájékoztatást, tanácsadást, valamint a szakmai hálózattal együttműködve a megye területén közvetlen segítséget. A krízisügyeletes tájékoztatást ad a rászorulónak a lehetséges segítségnyújtási formákról, ezek elérhetőségéről, akár az áldozatsegítő rendszeren belül, akár a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátórendszerben. Szükség esetén helyszínre vonulva oldja a vitás helyzeteket, együttműködve az esetmenedzserekkel, mentorral.

Feladat:

Rendelkezésre állni – mindenki számára, aki kívánja, hogy azonnal összeköttetésbe léphessen valakivel, aki kész a problémája meghallgatására és befogadására oly módon, hogy a hívó szabadságát tiszteletben tartja.

Meghallgatni, helyet és lehetőséget adni a hívónak arra, (amire a hétköznapi életben sokszor nincs módja) hogy kifejezze magát, beszéljen önmagáról, az őt foglalkoztató problémáról. A kísérő beszélgetés során törekszünk, hogy a hozzánk forduló világosabban lásson, választani tudjon a probléma megoldó képletek között, ami a bensőséges együttgondolkodás közben kerültek elő. Így a hívó önmaga választhat milyen módon szerzi vissza lelki stabilitását, találja meg ismét önállóságát.

A telefonos segítő munka során két fontos alapelvnek kell érvényesülni:

 • titoktartás
  Az ügyeletes – a hívó engedélye nélkül -nem beszélhet a hívásokról a stáb keretein kívül. A hívó – ügyelő kapcsolatában alapvető értékként jelen kell lennie a bizalomnak és a megbízhatóságnak.
 • előítéletmentesség
  Az ügyelő feladata nem az ítéletalkotás vagy a saját értékeinek és normarendszerének a másikra erőltetése.

 

Szakember fejlesztés

Szervezeti működés fejlesztése- kompetenciafejlesztő módszer elsajátítása a projektben résztvevők számára, akkreditált képzés (PL-8215) 116 órában 20 fő részére. A program a résztvevőt végigvezeti a szervezeti működés alapjainak lerakásától a normál, kiegyensúlyozott működés támogatásán keresztül, a nehéz, válság-terhes, esetleg válságos helyzetek jellegzetességéig, kezelési lehetőségéig, illetve az egyénhez kötődő szervezetfejlesztési magatartásmódoktól a csoport- és együttműködés szintű beavatkozásig.

A program moduljai:

 • Vezetői alapképzés, menedzselés
 • A csapat kialakítása és motiváció
 • Fejlesztő vezető – a vezető, mint coach és mentor
 • Csapatépítés, együttműködés-fejlesztés
 • Változás- és válságmenedzsment
 • Stresszoldás – komplex program